De ministerraad keurt ontwerp tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 en het KB van 9 maart 2022 goed: implicaties op de borgtochtregeling en de elektronische facturatie bij overheidsopdrachten

Tender Law
21/06/2023

Op 2 juni 2023 kwam de ministerraad onder het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo in de Wetstraat samen waar ze onder andere beslisten over de wijzigingen inzake de borgtochtregeling en de termijn voor de inwerkingtreding voor de verplichte elektronische facturering van overheidsopdrachten. Het  ontwerp van Koninklijk Besluit werd goedgekeurd en werd intussen voorgelegd aan de Raad van State ter advies. In wat volgt wordt kort omschreven wat het voorwerp is van voormeld KB.

De borgtochtregeling

De borgtocht wordt geregeld in het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Het ontwerp wijzigt het huidige borgstellingsstelsel als volgt: het principe is dat een aanbestedende overheid een borgtocht eist en het bedrag van de borgtocht automatisch wordt bepaald op vijf procent van de waarde van de opdracht.

De aanbesteder kan in de opdrachtdocumenten echter opnemen dat geen borgtocht dan wel een lager percentage dan voormeld wordt vereist. Dit vormt geen afwijking van de algemene uitvoeringsregels en moet door een aanbestedende overheid overigens niet expliciet worden gemotiveerd. Beslist de aanbesteder echter een hoger percentage dan vijf procent te verzoeken van de opdrachtnemer, dan is er in dit geval evenwel wel sprake van een afwijking en zal deze afwijking gemotiveerd dienen te worden door de aanbestedende overheid.Verder wordt ook gesleuteld aan de modaliteiten voor de vrijgave van de borgtocht. Het ontwerp bepaalt dat de borgtocht, zonder dat de opdrachtnemer dit dient te verzoeken, zal worden vrijgegeven op initiatief van de aanbestedende overheid.

Elektronische facturering

Het ontwerp-KB voorziet verder nog in de verlenging van de huidige termijn voor de inwerkingtreding van de verplichting voor ondernemers om hun facturen elektronisch te versturen voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan 30.000,00 EUR. De termijn van 18 maanden wordt verlengd naar 22 maanden. Deze verplichting zal bijgevolg in werking treden op 1 maart 2024.

De verplichte elektronische facturering is niet toepasselijk op overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan of gelijk is aan 3.000,00 EUR. Desalniettemin kan de aanbestedende overheid wel in het bijzonder bestek bepalen om strenger te zijn. De federale aanbestedende overheden zullen echter vanaf 1 maart 2024 de elektronische facturatie eveneens opleggen voor opdrachten minder dan 3.000,00 EUR.

Indien u meer informatie wenst over dit artikel, kunt altijd contact opnemen met onze partner Tender Law via info@tenderlaw.be .

Lees meer

Scroll naar boven