Privacybeleid

Wij vinden jouw privacy belangrijk en nemen de verwachting van onze online bezoekers ter harte. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van diensten van het merk Govly, de site die informeert over overheidsopdrachten, beschikbaar op de website www.govly.be .

Verwerkingsverantwoordelijke

Maeyaert Media Group CommV
Kantersteen 47
1000 Brussel
BE0793.835.231
privacy@govly.be

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten (al die gegevens worden hierna “persoonsgegevens” genoemd): identificatiegegevens, contactgegevens en eventueel andere gegevens die ons via het vraagformulier of e-mailuitwisseling worden meegedeeld, of die ons worden verstrekt door een overeenkomst met ons te sluiten of tijdens het (pre)contractuele kader.

Hoe we jouw persoonsgegevens verwerken

Deze persoonsgegevens worden rechtstreeks van jou verzameld wanneer je ons jouw persoonsgegevens verstrekt.

Wij verwerken ook persoonsgegevens die van een derde zijn verkregen in het kader van een overeenkomst met een contractspartij voor wie je werkzaam bent of voor wiens rekening je diensten levert of wenst te leveren aan ons.

De manieren waarop wij gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens

om een wettelijke verplichting na te leven
voor onze rechtmatige belangen (zoals het organiseren van onze interne werking, het behandelen van onze dossiers, het verzekeren van een goede administratie, het verzekeren van een passende beveiliging, om de website optimaal te laten functioneren (onder meer aan de hand van noodzakelijke cookies))
als je jouw toestemming hebt gegeven of uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van de persoonsgegevens (zoals om je eventueel te kunnen contacteren in het kader van een consultatie of om te kunnen antwoorden op elke andere vraag die je zou kunnen stellen)
om een overeenkomst uit te voeren (zoals wanneer de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin je betrokken partij bent of om op je verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst)
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur) die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard.
Het cookiebeleid maakt onderdeel uit van het privacybeleid.

Wat zijn jouw rechten en hoe deze uit te oefenen?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons.

Maeyaert Media Group CommV
Kantersteen 47
1000 Brussel
BE0793.835.231
privacy@govly.be

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over jou hebben. We kunnen jou een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens op te vragen in een elektronisch formaat. Zo kan je ze makkelijk zelf gebruiken of doorgeven aan anderen.

Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming.

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be en haar website raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Meer informatie over deze rechten

Je kan meer informatie vinden over deze rechten op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2022.

Scroll naar boven