Vraag & Antwoord

Vraag

In de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 staat in artikel 14/1 inzake elektronische facturatie (onderaan) dat dit artikel niet van toepassing is op opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het bedrag bepaald door de Koning. Betekent dit dan dat elektronische facturatie niet verplicht is voor opdrachten lager dan 140.000 EUR?

Antwoord

Artikel 14/1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vermeldt in het vierde lid inderdaad dat dit artikel niet van toepassing is op opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het bedrag bepaald door de Koning. Hoewel dit op het eerste gezicht lijkt te refereren aan de drempelbedragen vermeld in het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, is dit niet het geval. De drempels in de zin van dit artikel zijn deze vermeld in het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (BS 31 maart 2022). In dit KB zal u in het artikel 2 lezen dat het bedrag waaronder de elektronische facturatie niet verplicht is, vastgelegd is op 3.000 EUR exclusief BTW.

Volledigheidshalve wensen we ook te wijzen op de gefaseerde inwerkingtreding van de verplichting tot elektronische facturatie. De regels hierover zijn eveneens in het KB van 9 maart 2022 neergelegd.

Facturen die voortvloeien uit een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking en die sinds 1 november 2022 werd bekendgemaakt, bestaat er reeds een verplichting tot elektronische facturatie.

Dezelfde verplichting geldt voor opdrachten die vanaf 1 mei 2023 worden bekendgemaakt en waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan 30.000 euro (excl. btw).

De facturen voor de overige overheidsopdrachten die bekendgemaakt worden vanaf 1 november 2023 (met uitzondering dus van deze onder de drempel van 3000 euro (excl. btw)), volgen in een derde fase.

Scroll naar boven